Checklista för dagvattenhantering

Checklistan för dagvattenhantering innehåller åtgärdsnivå för dagvatten och checklista för dagvattenutredningar. Åtgärdsnivån ska tillämpas på all större ny- och ombyggnation. Checklistan för dagvattenutredningar syftar till att vara vägledande vid beställning, utförande och granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för detaljplanearbete.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp