Avgifter för kommunalt VA

Inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp gäller Lagen om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser (ABVA) och VA-taxan.

Lagen om allmänna vattentjänster

Från och med 2007 gäller Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

För alla som är anslutna till Upplands-Bro kommuns vatten- och/ eller avloppsnät gäller ABVA som står för: Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Upplands-Bro. Nuvarande ABVA gäller från och med 1 januari 2014.

VA-taxan​

Den 16 december 2020 tog Kommunfullmäktige beslut om ny VA-taxa. Den nya VA-taxan är indexuppräknad och gäller från och med 1 januari 2022.

Förklaring VA-faktura


Bilden visar ett exempel på en VA-faktura.

Klicka på bilden för att öppna en exempelfaktura som förklarar begreppen förbrukningsavgift, fast avgift, lägenhetsavgift och dagvatten schablonavgift.

Förbrukningsavgift

Rörlig avgift baserad på förbrukning av vatten. Lämna avläsning minst en gång om året för att få en så korrekt faktura som möjligt.

Fast avgift

En fast avgift per år som betalas av alla kunder. Täcker kostnaden för vattenmätare och administration.

Lägenhetsavgift

En fast avgift per år. Ett bostadshus/fritidshus jämställs med en lägenhet. För verksamheter räknas varje påbörjad 150-tal kvm som en lägenhet. Flerbostadshus betalar lägenhetsavgift efter antalet lägenheter som finns i byggnaden. Lägenhetsavgiften täcker kostnaden för drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer.

Dagvatten schablonavgift

En fast avgift per år som avser omhändertagande av dagvatten (regn och smältvatten).

Kontakta VA-enheten

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Upp