Cykelstrategi 2020-2025

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för vår cykelstrategi.

Syfte

Syftet med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen och skapa nytt resmönster.

Kommunen har sedan tidigare en gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Mål

Målet är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020). I samband med detta ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå Nollvisionen.

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att:

  • Kartlägga gång- och cykelvägnätet.
  • Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram.
  • Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed det kommunala vägnätet.
  • Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga möjligheter. Planeras vara klart under våren 2020.

Cykelstrategins innehåll

Cykelstrategin utgår från de utmaningarna som Upplands-Bro kommun står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen.

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar:

  • Fler människor ska cykla
  • Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna.
  • Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen.
  • Vintercykling (Drift och vinterunderhåll)
  • Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
  • Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva åtgärder som genomförts.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp