När miljöavdelningen behöver dina personuppgifter

Miljöavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, det vill säga uppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mail, fastighetsbeteckning, fotografier och dylikt som kan hänföras till din person. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ärendet. I och med att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018 gäller nya regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Vi får uppgifter om dig från dig och inblandade parter i ärendet, samt i vissa fall av andra myndigheter och officiella register. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagens bestämmelser och den gällande dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med inblandade parter i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för miljöavdelningen på Upplands-Bro kommun är bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp