Underhåll

Upplands-Bro kommun underhåller gator och parker tillsammans med flera entreprenörer.

Gatubeläggning

Akuta brister, som skador på vägar och parkeringsplatser som utgör en säkerhetsrisk för trafikanter, åtgärdas löpande under hela året. Mindre potthål och sprickor åtgärdas kontinuerligt i kommunens egen regi. Större åtgärder utförs av kommunens entreprenör Skanska.

Gatubelysning

Fel i gatubelysningen åtgärdas av kommunens entreprenör Bogfelts Installationer och Entreprenader AB. Utöver åtgärder efter felanmälan genomförs en översyn på all belysningen på gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med denna rondering tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel.

Vägrensslåtter, siktröjning och lövsopning

Vägrensslåtter genomförs två gånger per säsong, siktröjning en gång och lövsopning av gator och vägar sker en gång per år vid behov. Akuta brister som utgör en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året.

Parker och grönområden

Skötsel av grönytor och parker utförs med hjälp av JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB . De utför gräsklippning, rensar ogräs och plockstädar.

Lekplatser

Tillsyn av lekplatserna sker i samband med städningen. Fel och skador på lekplatser åtgärdas omgående. Ibland är vi tvungna att spärra av lekplatsredskap i väntan på att en åtgärd ska utföras. En gång per år sker en noggrannare besiktning av en besiktningsman.

Städning

Städning av allmänna platser sker genom plockstädning regelbundet två gånger i veckan. I samband med städningen töms även papperskorgar. Vissa hårdgjorda ytor sopas maskinellt. Kommunen anordnar även Skräpplockardagarna under våren.

Kontakt

Kontaktcenter gata & park:
Tel: 08- 581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp