Häckar och växter

Skötsel av häckar och växter är viktigt för trygghet, tillgänglighet och säkerheten i kommunen. Växterna sköts av respektive fastighetsägare.

Häckar
För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs goda siktförhållanden i korsningar och vid utfarter. Dessutom ska körbanor samt gång- och cykelvägar hållas fria från hinder.

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i Plan- och bygglagen och om reglerna inte följs kan denne bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Plan- & bygglagen 8 kap 15 § "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

 

Växter på privata fastigheter
Vid olycksfall eller brand är det viktigt att vegetation inte sticker ut utanför tomtgränsen eller ut över gång-, cykel- och körbanor så att framkomligheten för räddningstjänsten försämras. Detta är viktigt att tänka på vid beskärning och framför allt när trädgården planeras och anläggs. Stora buskage och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns, medan mindre häckar bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Växter på allmän mark
Kommunens entreprenör genomför slyröjning löpande och dikesklippning två gånger per säsong. Skötseln sker på de vägar där kommunen är väghållare för att öka trafiksäkerheten. Sikten kring vägen är viktig både för att upptäcka vilt och korsande trafik. Slyröjning genomförs också i grönområden och kring gång och cykelvägar för att öka säkerhet och tryggheten för allmänheten.

Upp