Parkeringsregler

Hur parkering kan regleras beror på om det är allmän platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark.

Av trafikförordningen (1998:1276),TrF, framgår vilka allmänna trafikregler som gäller i hela landet oavsett om det är allmän platsmark eller kvartersmark. Reglerna anges normalt inte med vägmärke utan varje trafikant bör känna till dem. Transportsstyrelsen ansvarar för bestämmelserna i förordningen.

De viktigaste allmänna bestämmelserna kan du läsa om här.

Särskilda trafikregler kan beslutas genom lokala trafikföreskrifter,ltf. Reglerna är anpassade till lokala trafikförhållandena och utmärks normalt med vägmärken.

De lokala trafikföreskrifterna i Upplands-Bro kommun beslutas av Tekniska nämnden.

Föreskrifterna finns även publicerade i Svensk trafikförfattningssamling, STFS.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp