Parkeringsregler

Hur parkering kan regleras beror på om det är allmän platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark.

Av trafikförordningen (1998:1276),TrF, framgår vilka allmänna trafikregler som gäller i hela landet oavsett om det är allmän platsmark eller kvartersmark. Reglerna anges normalt inte med vägmärke utan varje trafikant bör känna till dem. Transportsstyrelsen ansvarar för bestämmelserna i förordningen.

De viktigaste allmänna bestämmelserna kan du läsa om här.

Särskilda trafikregler kan beslutas genom lokala trafikföreskrifter,ltf. Reglerna är anpassade till lokala trafikförhållandena och utmärks normalt med vägmärken.

De lokala trafikföreskrifterna i Upplands-Bro kommun beslutas av Tekniska nämnden.

Föreskrifterna finns även publicerade i Svensk trafikförfattningssamling, STFS.


Infartsparkering

Infartsparkeringar finns vid pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro. Du får parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före sön- och helgdag. Sammanlagt finns det 274 parkeringsplatser i Bro och 398 parkeringsplatser i Kungsängen.

Bro

I Bro finns de på Härnevi skolväg, Stationsvägen och på södra sidan av stationen på Assurs väg. Parkeringen är avgiftsfri.

Kungsängen

I Kungsängen är de belägna på Enköpingsvägen, Prästhagsvägen och på Strandvägen vid Stationsbacken. Parkeringen är avgiftsbelagd men med en aktiv periodbiljett om minst 30 dagar på ett SL Access-kort parkerar du gratis.

Observera att för närvarande gäller endast det gamla (blåa) acceskortet.

Uppdatering av det nya gröna kortet pågår.

 

Parkeringsavgifter

I centrala Kungsängen har parkeringsavgifter införts för att öka tillgängligheten på korttidsparkeringar. Tidigare använde många gatorna som långtidsparkering och det blev brist på parkeringsplatser för de som vill stå kortare tid i centrala Kungsängen.

Avgiftsplikten gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00. Avgiften varierar beroende på var du parkerar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp