Cykelstrategi 2020-2025

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi för Upplands-Bros kommun den 18 december 2019 (§291) som ska vara utgångspunkten för vårt arbete med att främja cykeltrafiken och leda till fler cykelresor.

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens cykelstrategi.

Syfte

Syftet med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i kommunens hållbara transportsystem. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen och skapa nya resmönster.

I Upplands-Bro kommuns gång- och cykelplan redovisas i vilken riktning samhällsbyggandet rör sig i syfte att underlätta för gång- och cykeltrafikanter. I gång- och cykelplanen redovisas även konkreta åtgärdsförslag vid utbyggnation av gång- och cykelvägar.

Mål

Målet är att cykeltrafiken ska öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020). I samband med detta ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå regeringens “Nollvisionsmål”.

Planerade åtgärder inom ramen för att uppnå till målet är att:

 • Kartlägga gång- och cykelvägnätet.
 • Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram.
 • Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed det kommunala vägnätet.
 • Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga möjligheter.

Cykelstrategins innehåll

Cykelstrategin utgår ifrån de utmaningar som Upplands Bro kommun står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen. Den beskriver vilka förändringar i ökat cyklande, ökat kollektivtrafikresande och minskat bilkörande som behöver åstadkommas för att kommunens nämndmål ska nås.

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar:

 • Informationskampanjer
 • Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna.
 • Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen.
 • Vintercykling (förbättra drift och vinterunderhåll)
 • Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
 • Hållbart samhälle enligt Agenda 2030
 • Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva åtgärder som genomförts.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp