Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer och dessa kan vi människor få i oss.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 (årsmedelvärde).

Varifrån kan radongasen komma?

Berggrunden som fastigheten är byggd på. Radon från marken kan läcka in i byggnaden via otätheter i grunden samt där rör och kablar kommer in i huset. Är byggnaden dessutom dåligt eller felaktigt ventilerad kan höga radonhalter uppkomma i inomhusluften.

Byggnadsmaterialet. Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong. Höga radonhalter kan också finnas i vanlig betong om cementen blandats med sten, sand eller grus som innehåller hög radonhalt.

Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som använts vid husbygget.

Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Hälsorisker

Höga radonhalter eller att vistats en kort period i ett hus med höga radonhalter innebär inte ett akut hälsoproblem, men ju längre tid du tillbringar i ett hus som har problem med radon och ju högre radonhalterna är desto större risk utsätter du dig för.

Hälsoriskerna med radon hänger framför allt samman med att radonet sönderfaller till radondöttrar. Det är just sönderfallen som avger strålning och det är strålningen som är farlig för våra celler och som kan medföra en ökad hälsorisk. Dessa kan fastna på dammpartiklar i luften och vid inandning kommer en del att stanna i luftvägarna. Radon ökar risken för lungcancer, men från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas kan det ta cirka 15 till 40 år.

Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

Radonmätning i egna hem

I marken finns alltid tillräckligt mycket radon för att ställa till problem om gasen kommer in i huset och för att säkert veta vilka radonhalter som finns i bostaden bör man göra en långstidsmätning i varje fastighet .

En radonmätning bör pågå med så kallade spårfilmsdosor i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Snabbare mätning avråds, en korttidsmätning ger endast indikativa värden och har stor felmarginal.

Du beställer radonmätningar via länkar direkt från ett mätlaboratorium som utför radonmätning i egna hem och analyser av radon i dricksvatten.

Hur ofta ska du mäta?

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken.

Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen, gör några förändringar i husgrunden, till exempel rörgenomdragningar eller vid andra större förändringar av bostaden.

Därför bör du mäta radon regelbundet. Vi rekommenderar att man gör förnyad radonmätning i sitt hus om det har gått mer än tio år sedan senaste mätning.

Radonbidrag

Radonbidrage från Boverket kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk. Se mer på Boverkets webbplats, länk nedan.

Radonmätning i flerbostadshus

Om du som bor i hyres- eller bostadsrätt har frågor om radonmätningar i bostaden, kontakta din hyresvärd respektive styrelsen i din bostadsrättsförening.

Vi uppmanar fastighetsägarna att mäta alla lägenheter direkt på mark utan källare samt 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad. Mät i första hand längst ned och högst upp i fastigheten eftersom där är riskerna för höga radonhalter som störst.

Åtgärda radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du vidta åtgärder i huset. Du måste ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Vi rekommenderar att du vänder dig till en radonkonsult som kan hjälpa dig med utredningen och föreslå de åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3
Exempel på åtgärder är att:

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
  • lufta dricksvattnet.

 

Var kan jag köpa mätdosor?

I dagsläget finns följande ackrediterade mätlaboratorier:

Radonova
Telefon: 018 56 88 00

Beställ mätdosor
Villor:
https://radonova.se/produkt/kommun-erbjudande/
Flerbostadshus:
https://radonova.se/produkt/flerbostadshus-kommunerbjudande/

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Telefon: 010-490 81 70
https://www.eurofins.se/

Radonanalys GJAB
Telefon: 046-286 28 80
http://www.radonanalys.se/
Beställning från Radonanalys GJAB

Upp