Lejondalssjön

Lejondalssjön restaureras för att förbättra vattenkvaliteten. Arbetet påbörjade under hösten 2020 och fortsätter över sommaren 2021.

Sjön är övergödd och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt vattendirektivet.

Även om bottenvattnet är påverkat håller ytvattnet god badvattenkvalitet.

Kommunen har tagit hjälp av specialister för att få ner fosforhalterna genom en behandling med aluminiumsalt i bottensedimentet.

I oktober 2020 påbörjades arbetet där omfattningen var ca 40 hektar av Lejondalssjöns yta i raka stråk från norr till söder över områden med större djup än 6 meter. Det täckte in sjöns djupare områden in där behovet av behandling är störst eftersom tidigare utsläpp ansamlats i djuphålorna.

Under 2021 kommer dessa och övriga vattenområden bli behandlade upprepade gånger innan all lättillgänglig näring har bundits upp.

Eftersom Lejondalssjön behöver en förhållandevis omfattande behandling kommer arbetet fortgå under hela sommaren 2021 och beräknas vara klart i under september-oktober.

Mer information om åtgärdsplanen finns i filmen nedan från informationsmötet 16 juni 2020.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp