Lejondalssjön

Lejondalssjön kommer att restaureras för att förbättra vattenkvaliteten.

Sjön är övergödd och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastigt men den kapaciteten är nu förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt vattendirektivet.

Även om bottenvattnet är påverkat håller ytvattnet god badvattenkvalitet.

Kommunen kommer att låta restaurera sjön för att få ner fosforhalterna genom en behandling med aluminiumsalt i bottensedimentet. Behandlingen kommer att genomföras under sommaren 2020 och 2021 på bottnar som är djupare än sex meter.

Mer information finns i filmen från informationsmötet 16 juni.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp