Miljöövervakning

Miljön förändras ständigt både genom naturliga processer och mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som kan följas upp genom så kallad miljöövervakning.

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Främst sker miljöövervakningen på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. I Upplands-Bro kommun sker miljöövervakningen genom bl.a.

  • Sjöprovtagning varje år
  • Provtagning och bakteriologisk analys av badvattenkvalitén vid sex badplatser under sommarmånaderna
  • Mätning av bakgrundsstrålning på tre platser i kommunen var sjunde månad sedan Tjernobylolyckan
  • Bullerutredningar

Sjöar och vattendrag

Kommunens sjöundersökningar

Provtagning av vattnet i Lejondalssjön, Lillsjön och Örnässjön påbörjades 1970 och pågår fortfarande. På detta sätt har kommunen kunnat följa trenderna av bland annat fosfor- och kvävehalter. Sjöundersökningarna sker sedan 2007 enligt vattendirektivet, där biologin har stor betydelse. Målet är att alla sjöar och vattendrag, så kallade vattenförekomster, ska nå "god status".

Miljöövervakningen av Mälaren sköts genom Mälarens vattenvårdsförbund, som är en bred samverkan mellan bl a kommuner och länsstyrelser i Mälarens avrinningsområde.

Vattenstatus i kommunen

Upplands-Bro har en vattenplan där kommunens sjöar och vattendrags ekologiska och kemiska status beskrivs utifrån Vattenmyndighetens statusklassningar. På en angiven skala kan man därigenom se hur sjön eller vattendraget mår.

Vattenstatus för Lillsjön och Örnässjön är "måttlig" respektive "otillfredsställande", enligt vattenmyndighetens krav, miljökvalitetsnormen.

Lillsjöns siktdjup är bra och vattenvegetationen är mycket intressant med flera bestånd av sällsynta och hotade vattenväxter.

I Lejondalssjön har ytvattnet god badvattenkvalitet. Däremot har fosforhalterna i bottenvattnet stigit och sjön kommer att genomgå en stor restaurering för att få ner dem.

Du kan läsa mer om vad som händer med Lejondalssjön här.

Upp