Luftkvalitet

Luften är gemensam, oavsett gränser mellan kommuner, länder och kontinenter. Vissa föroreningar skapar ändå främst lokala hälso- och miljörisker, detta gäller till exempel partiklar från vägtrafiken. Andra föroreningar, framför allt av växthusgaser, ger upphov till globala problem.

Inom EU har det antagits normer för kvalitet på luft och det finns gränsvärden som anger hur höga halterna får vara av skadliga ämnen i luften för att det ska vara en tillräckligt bra luftkvalitet. Om halterna överskrids vid för många tillfällen ska kommunen genomföra mätningar och vidta åtgärder.

Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att fler bilar kör med dubbfria däck. Även om luften har blivit bättre så finns det fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon.

Mål och miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram nationella mål för luften i Sverige. Målen har antagits av riksdagen och ska nås inom en generation. Det övergripande målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Naturvårdsverket har också tagit fram riktvärden och miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Naturvårdsverket ska övervaka att de uppfylls och kommuner ska ta fram åtgärdsprogram om det finns risk för att de överskrids.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vilka miljökvalitetsnormer som gäller för luft. Mer information om luftkvalitet finns på Naturvårdsverkets webbplats, där kan du bland annat läsa om riksdagens miljökvalitetsmål för frisk luft och om luftföroreningar och dess effekter.

Övervakning av luftkvalitet

Upplands-Bro är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet bevakar luftkvaliteten i regionen genom mätningar av luftkvalitet och meteorologi, inventering av utsläppskällor och modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar. Luftvårdsförbundet har en databas där uppgifter lagras om vilka föroreningar som släpps ut samt när och var utsläppen sker. Utsläppsdatabasen uppdateras varje år i samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och statliga verk.

Olika meteorologiska förhållanden som exempelvis vind, temperatur, globalstrålning och nederbörd avgör hur luftföroreningar sprids. Det går att beräkna hur utsläpp sprids med hjälp av spridningsmodeller.

Luftkvalitet i Upplands-Bro kommun

De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen. Luftvårdsförbundet har inga mätstationer i Upplands-Bro kommun, de bevakar luftkvaliteten med hjälp av spridningsmodeller.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp