Förorenad mark

Ett förorenat område är ett område, byggnad eller anläggning som är så förorenat att halterna av miljöfarliga ämnen är påtagligt högre i området än de halter som finns naturligt i området. Föroreningarna kan t.ex. bestå av tungmetaller, olja, lösningsmedel eller miljögifter såsom PCB och dioxiner.

I Sverige finns det ett stort antal områden, både i vatten och på land, som har förorenats genom bland annat industriell verksamhet. I flera av dessa områden är marken, grundvattnet, havs- och sjösedimentet så pass förorenat att risker för människor och miljö måste beaktas.

Om du upptäcker föroreningar

Att mark förorenats av tidigare verksamheter är mycket vanligt. Det kan t ex vara föroreningar i utfyllnader som gjorts inom en fastighet, cisterner som läckt eller föroreningar från industriverksamhet på platsen. Föroreningarna upptäcks ofta vid grävarbeten.

Några tecken på att marken kan vara förorenad är:

Främmande lukt- finns det föroreningar med eldningsolja och diesel känns ofta på lukten om halten är hög.

Avvikande färg- oljeföroreningar kan till exempel ge marken en mörk färg. Svarta inlagringar kan vara rester från eldning vilket ofta medför höga halter miljöfarliga ämnen.

Främmande föremål- olika främmande föremål kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta bygg- och miljönämnden omgående.

Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment, samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta räddningstjänsten.

Ansvar

Det är i första hand verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som är ansvarig för undersökning och sanering. För att ansvaret ska bli aktuellt måste verksamheten ha varit i drift efter den 30 juni 1969.

Om verksamhetsutövaren inte finns kvar, exempelvis efter en konkurs, ansvarar fastighetsägaren. Men då måste fastigheten ha förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren har känt till, eller borde ha känt till föroreningarna vid köpet. Var därför särskilt uppmärksam vid köp av en fastighet om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Miljöavdelningen kan oftast informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

Sanering

En sanering eller andra åtgärder som till exempel schaktning kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen/åtgärden påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer ska skador och risker undanröjas. Händelserna ska genast anmälas till bygg- och miljönämnden.

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar Broschyr från Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut med information om privatpersoners ansvar vid förorenade fastigheter.

Förorenad mark - syns inte men finns Pdf, 8 MB. Broschyr från Länsstyrelsen med information om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser.

Förorenad mark - Länsstyrelsen

Upp