Eldning

Här finns information om eldning, miljö- och hälsorisker samt vart du vänder dig om du är besvärad av rök och röklukt.

Eldning av trädgårdsavfall

I första hand ska trädgårdsavfall komposteras. Trädgårdsavfall kan också lämnas vid kretsloppscentralerna.

Enligt Upplands-Bros renhållningsordning är det tillåtet att elda torra kvistar och grenar mellan 1 september och 15 maj, om det kan ske utan att grannarna störs. Löv och gräs ska komposteras.

Räddningstjänstens brandsrisknivå

För att få elda utomhus krävs också att det inte råder eldningsförbud enligt räddningstjänstens brandrisknivå. Räddningstjänsten har tre nivåer som styr om och hur man får elda. Kontrollera vilken brandrisknivå som gäller för tillfället på räddningstjänsternas gemensamma automatiska telefonsvarare 08-454 83 39.

Eldning i braskamin/eldstad

Vedeldning ökar i många småhusområden. För att behålla en god grannsämja och för att spara miljön, ska du som eldar med ved i panna eller kamin se till så att förbränningen blir så effektiv som möjligt.

Elda endast torr, finkluven ved. Braskaminen får endast användas för trivseleldning vilket innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen. Tänk på att vedpannan ska vara miljögodkänd. Försök att undvika eldning när vädret är sådant att röken har svårt att stiga uppåt och spridas.

All eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Vid installation av braskamin krävs bygganmälan eller bygglov.

Klagomål på eldning

Om du blir störd av lukt och rök från eldning, vänd dig i första hand till den som stör.

Fortsätter problemet kan du vända dig till Miljöavdelningen. Vi gör en bedömning av om störningen är sådan att den kan klassas som olägenhet för människors hälsa, och driver i så fall ärendet.

Miljö- och hälsorisker

Eldning ger mycket stora utsläpp av tjära, sot och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller giftiga och retande ämnen som irriterar luftvägarna hos astmatiker, allergiker och andra känsliga personer.

Även om man har en bra anläggning som eldas på rätt sätt kan det medföra störningar för omgivningen. Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan bygg- och miljönämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om bygg- och miljönämnden tidigare godkänt installationen.

Att installera en kamin och sedan få eldningsförbud innebär att utlägg som gjorts för bygglovsansökan/bygganmälan, inköp och installation varit bortkastade.

Råd för effektiv eldning

broschyren "Elda rätt" från Naturvårdsverket finns råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfria och opartiska råd om bland annat uppvärmning med hjälp av eldning.

Upp