Djurhållning - Sällskapsdjur

Här kan du läsa om ansvar och regler kring djurhållning. Här hittar du också information och tips på vad du kan göra om du får problem med vilda djur på din tomt samt hur du går till väga om du råkat ut för skadedjur i ditt hem.

Inom tätbebyggt (detaljplanelagt) område behöver du ansöka om särskilt tillstånd för att hålla vissa djur.

Detta gäller:

  • Nötkreatur, häst, får, get, svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Vad gäller för hundägare?

Tillsyn: I lagen om tillsyn över hund och katt står att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

När det gäller hundar säger Jaktlagen att "under tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt."

Enligt Upplands-Bro kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller även att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats i kommunen. Hundar får inte heller vistas på begravningsplatser, skolgårdar, allmänna lekplatser eller allmänna badplatser. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, däremot får de vara lösa inom inhägnade områden. Undantag görs för ledarhund för synskadad person, servicehund- och signalhund i tjänst och för polishund i tjänst.

Märkning och registrering: Enligt gällande lagstiftning ska hundägaren märka sin hund så att den kan identifieras. Denna märkning ska vara bestående i form av tatuering eller mikrochip. Utöver detta måste även ägarskapet över hunden registreras.

Vad gäller för kattägare?

Tillsyn: Enligt Upplands-Bro kommuns lokala ordningsföreskrifter ska innehavare av katt se till att katten inte vistas på offentlig plats utan tillsyn av ägaren.

I lagen om tillsyn över hund och katt står att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Märkning och registrering: När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. Att ID-märka sin katt med tatuering eller chip samt registrera katten rekommenderas. Då ökar chansen att du hittar din katt om den har sprungit bort och det blir lättare för ev. upphittare att få kontakt med dig som ägare.

Orm

Många människor känner obehag inför ormar medan andra tycker att en orm ett utmärkt sällskapsdjur och vill ha dem hemma i bostaden. Det finns lagstiftning i miljöbalken som ska förhindra att ormhållning utgör en olägenhet för människor.

Som ormägare är du skyldig att känna till gällande bestämmelser. Hör gärna av dig till Miljöavdelningen om du är osäker på vad som gäller för dig och din ormhållning.

Tillstånd

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs särskilt tillstånd för att hålla orm inom område med detaljplan. Bor du i flerfamiljshus måste du även få ett medgivande från fastighetsägaren. Medgivandet bifogar du till din ansökan om tillstånd.

Djurskydd: kontakta Länsstyrelsen

Den 1 januari 2009 flyttades ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna till länsstyrelserna. Om du misstänker att ett djur blir misskött eller vanvårdat kontaktar du Länsstyrelsen i Stockholms Län, telefon 010-223 10 00. Anmälan kan göras via telefon, brev, e-post eller fax och du kan vara anonym.

Upp