Djurhållning - Lantbruk

Fler och fler lantbruk väljer att sluta med sin djurhållning och så sker även i Upplands-Bro. Dock lever fortfarande lantbruket i kommunen genom ett fåtal större gårdar men även mindre djurhållare med kor, får, höns och andra lantbruksdjur.

Tillstånd för djur inom detaljplanelagt område

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs särskilt tillstånd för att hålla nötkreatur, får, get, svin eller häst inom område med detaljplan. Detsamma gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Ansökan om tillstånd för djurhållning ska göras hos bygg- och miljönämnden.

Tillstånd för många djur i samma anläggning

Om antalet djurenheter på en anläggning överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen enligt miljöbalken. För verksamheter med nötkreatur, hästar eller minkar med 400 eller fler djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt Miljöprövningsförordning (2013:251).

För verksamheter med fjäderfä och svin krävs tillstånd från Länsstyrelsen för anläggningar med:

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän eller
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor) eller
  • mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor).

Allemansrätten gäller i de allra flesta fall även för ridning. Normalt får du rida på bilvägar och på enskilda vägar. Kontakta alltid markägaren för att få ett medgivande om du vill rida på någon annans mark. Parker, tomter, anlagda stigar och leder är inte tillåtna att rida på.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att rida på de anlagda motionsspåren vid Hällkana, Råby, Lillsjön och Brunna.

Tillstånd

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs särskilt tillstånd för att hålla häst inom område med detaljplan.

Upp