Bullerklagomål

Om du störs av buller

Om du störs av buller kan du börja med att ta reda på var bullret kommer ifrån. Beroende på vilken källan till bullret är, är det lämpligt att ta kontakt med den som är ansvarig för denna och framföra synpunkterna. Fortsätter problemet kan du vända dig till Miljöavdelningen. Vi gör en bedömning av om störningen är sådan att den kan klassas som olägenhet för människors hälsa, och driver i så fall ärendet.

Buller inom fastigheten

Härstammar bullret från den egna fastigheten ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Buller från verksamhet

Om du störs av en verksamhet, t.ex. fläktbuller från en restaurang, är det den som äger och driver fläkten (fastighetsägare eller en restaurangägare) som har ansvaret - både för att utreda om den utgör en störning och sedan för att åtgärda den.

Buller från grannar

Vid klagomål på störande grannar är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Störningar som uppkommer från grannar regleras bl.a. i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen.

Trafikbuller

Störs du av trafikbuller ska du kontakta väghållaren. Störs du av flygbuller är det Luftfartsverket du ska vända dig till. Trafikverket hanterar störningar från järnvägen.

Om du blir störd

Vägtrafikbuller

Störs du av trafikbuller ska du kontakta väghållaren. För E 18 och några av de större vägarna i kommunen är Trafikverket väghållare, du kan se vilka på Karta Trafikverkets vägar i Upplands-Bro Pdf, 160 kB.. Trafikverket nås på telefon 0771-921 921 eller via Trafikverkets webbplats.

För de mindre vägarna i Upplands-Bro ansvarar kommunens Tekniska avdelning som du når via kommunens växel 08-581 690 00.

Flygbuller

Störs du av flygbuller ska du i första hand kontakta Luftfartsverket. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Arlanda. Luftfartsverket når du på telefon 011-19 20 00. Luftfartsverkets webbplats.

Tågbuller

Störs du av buller från järnvägen ska ska du i första hand kontakta Trafikverket som du når du på telefon 0771-921 921. Trafikverkets webbplats.

Upp