Buller

Vad vi betraktar som oönskat ljud, buller, varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Buller kan komma frånfrån trafik, industrier, olika verksamheter, grannar med mera. 

Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på ca 60 dB och smärtgränsen ligger på ca 130 dB. Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter.

Buller utomhus

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad buller är och vilka riktvärden som gäller i Sverige för olika störningskällor. Bland annat finns riktvärden för vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik, skjutfält och skjutbanor, industriverksamhet, motorsport och bilprovningsbanor, vindkraft, byggplatser och mobila arbetsmaskiner.

Buller inomhus

Då man störs av buller inomhus är Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus tillämpliga.

Kraven och rekommendationerna på bostäder garanterar inte ostördhet, eftersom den subjektiva upplevelsen av olika ljud skiljer sig. Däremot motsvarar de en miniminivå på vad en bostad ska klara. Ljudnivåer som skiljer sig från dessa kan bedömas som en olägenhet och resultera i krav på åtgärder från bygg- och miljönämnden. Fastighetsägaren är ansvarig för att boendemiljön ska vara bra.

Upp