Säbyholm

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer sydväst om Bro och cirka 500 meter från Mälaren. Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium, vars historia sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.   
Målsättningen är att i det mångsidiga området ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras. Natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska intressen ska beaktas.

Som ett första steg i planarbetet har ett program tagits fram. Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige i juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 om planuppdrag.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade om samråd den 13 juni 2018. Nu pågår arbete inför att sända ut förslaget på samråd.
Planprogrammets riktlinjer har utvecklats vad gäller hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till Rösaringsvägen för att klara den ökade trafiken.

Längre ned på sidan finns de handlingar som sändes ut till Kommunstyrelsen inför samrådsbeslut. Observera att handlingarna kan komma att revideras inför utskick för samråd.

 

Här är vi i processen: