Församlingslokal i Bro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av nya församlingslokaler för Svenska kyrkan.  

De befintliga församlingslokalerna som idag är belägna vid Prästvägen har tjänat ut och bedöms inte lämpliga att bygga om.

De nya församlingslokalerna planeras intill Bro centrum. Läget är exponerat, centralt och tillgängligt och har av kommunen bedömts passande för en märkesbyggnad av offentlig karaktär.

Platsen för detaljplaneförslaget avgränsas i söder av Enköpingsvägen och i norr av E.ONs fjärrvärmepanna. Åt öster ligger Norrgrindsvägen och västerut Upplands-Brohus bostadsområde.

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd juni – augusti 2016. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu sammanställer vi synpunkterna och reviderar förslaget.

Planområdet markerat på kartan

Planområdet markerat på kartan

Här är vi i processen

Processpil
Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.