Ådöhalvön

Nya planuppdrag för ändring av detaljplaner i Ådö skog och ny detaljplan för Ekbacken gavs av Kommunstyrelsen den 13 juni 2018. 

Ett tidigare arbete med en ny detaljplan för Ådö skog avslutades 2016, efter diskussioner med de boende, och då lovade kommunen att en ny planprocess skulle genomföras för de som så önskade. Sedan dess har det visat sig att intresset för planläggning är stort bland de boende.

I juni gav Kommunstyrelsen nya planuppdrag, två som handlar om att göra ändringar i befintliga planer och en som handlar om att ta fram en ny plan. De områden som är aktuella för nya detaljplaner sammanfaller med det område som tidigare föreslogs för en ny detaljplan för hela området. I de områden som är aktuella för detaljplaneändringar finns redan gällande detaljplaner. Den föreslagna nya planen gäller det område som tidigare var med i detaljplaneförslaget som avslutades men som tidigare inte har varit planlagt.

Gemensamt för de nya planuppdragen är att de ska pröva möjligheten att utöka byggrätten och se över vilka möjligheter som finns för avstyckningar av befintliga fastigheter i Ådö skog.  Utöver att ändrade och ny detaljplaner ska tas fram pågår planering för att dra ut kommunalt VA till området.  Det är av yttersta vikt att resultatet av dessa två processer inte motverkar varandra.