Prioritering av pågående detaljplaner

Planavdelningen hanterar ett stort antal detaljplaneärenden. Ambitionen är att Samhällsbyggnadsutskottet ska fatta beslut om aktualisering av prioriteringen tre gånger per år. 

Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.
Det är angeläget med samstämmighet mellan Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om hur ärendena ska prioriteras. Prioriteringen ska löpande ge en bild av hur Planavdelningens resurser ska fördelas. Det ska också vara en del i kommunikationen med de exploatörer som kommunen samarbetar med.
Planarbetet styrs av omständigheter som ofta är svåra att kontrollera och det kan medföra att utfallet blir annorlunda än det som föreslås.
Planprioriteringen redovisar projekten utifrån fyra prioriteringsnivåer. Därefter följer en bedömning om förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen. Slutligen beskrivs varje projekt kortfattat.


Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande:
Prioritet 1: Högsta prioritet. Möjlighet att utveckla tätorterna/ näringslivet och offentlig service/ genomföras under nuvarande mandatperiod.
Prioritet 2A: Handläggs aktivt.
Prioritet 2B: Handläggs aktivt. Främst administrativ karaktär och därav mindre tidskritiska.
Prioritet 3: Vilande. Har begränsat allmänvärde eller väntar på nödvändiga besked.
Prioritet 4: Handläggs inte aktivt. Ändrade förutsättningar. Ska omformuleras eller avslutas.
Sist i planprioriteringen: Lista över inkomna förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag.

Ta del av planprioriteringen nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp