Prioritering av pågående detaljplaner

Planavdelningen hanterar ett stort antal detaljplaneärenden. Ambitionen är att Samhällsbyggnadsutskottet ska fatta beslut om aktualisering av prioriteringen tre gånger per år. 

Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.
Det är angeläget med samstämmighet mellan Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om hur ärendena ska prioriteras. Prioriteringen ska löpande ge en bild av hur Planavdelningens resurser ska fördelas. Det ska också vara en del i kommunikationen med de exploatörer som kommunen samarbetar med.
Planarbetet styrs av omständigheter som ofta är svåra att kontrollera och det kan medföra att utfallet blir annorlunda än det som föreslås.
Planprioriteringen redovisar projekten utifrån fyra prioriteringsnivåer. Därefter följer en bedömning om förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen. Slutligen beskrivs varje projekt kortfattat.


Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande:
Prioritet 1: Högsta prioritet.
Prioritet 2A: Lägre prioritet, endast projekt ovanför det röda strecket handläggs
Prioritet 2B: Planer av enklare karaktär. Handläggs om tid finns.
Prioritet 3: Vilande. Har begränsat allmänvärde eller väntar på nödvändiga besked.
Prioritet 4: Vilande Ändrade förutsättningar. Ska omformuleras eller avslutas.
Sist i planprioriteringen: Lista över inkomna förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag.

Ta del av planprioriteringen nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp