Vattenplan

"Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant." Ur EU:s ramdirektiv för vatten

Genom EU är Sverige förbunden att se till att alla vatten ska nå god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Det ställer krav på att Upplands-Bro kommun tar hänsyn till vattnet när nya områden planeras. Därför har en vattenplan tagits fram för att se vilken status det är på vattnet i kommunen, vad det finns för naturvärden, miljöproblem, vad som påverkar vattnet och vilka behov av åtgärder som finns. Tanken är även att de kunskaper som vattenplanen ger ska användas i kommunens planarbete för att bättre nå de mål som finns för vattnet.

Elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin ingår i vattenplanen. De presenteras i form av separata objektdatablad som ska användas i kommunens interna geografiska informationssystem. De kommer att uppdateras årligen.

I vattenplanen beskrivs sjöar och vattendrags ekologiska och kemiska status utifrån Vattenmyndighetens statusklassningar. På en angiven skala kan man därigenom se hur sjön eller vattendraget mår.

Sjöars och vattendrags naturvärden bedömdes utifrån en ny metod som innebär att naturvärden på både land och vatten bedöms enhetligt och därför enkelt kan förstås och tolkas av kommunens olika verksamheter.

I objektdatabladen finns förslag på åtgärder gällande de olika sjöarna, vattendragen och grundvattenmagasinen. En del förslag handlar om kunskapshöjande åtgärder, andra om att genomföra konkreta åtgärder som att till exempel ta bort vandringshinder för fisk.

Upp