På gång: Översiktsplaner för Kungsängen och Bro

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängens tätorter. Förslagen var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020.

Vi arbetar nu med att revidera förslagen utifrån de synpunkter och yttranden som har kommit in. Vi planerar för att de omarbetade förslagen ska gå ut på granskning till sommaren 2021.

Två bilder i en. En delen är ett flygfoto över Kungsängen, andra delen är ett flygfoto över Bro centrum.

Förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen (övre) och Bro (nedre) var ute på samråd till den 25 oktober 2020.

Därför tar vi fram fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro

Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

Vi tittar särskilt på hur Bro och Kungsängens centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur vi kan göra kommunen roligare och enklare att orientera sig i för barn.

Våra huvudstrategier


Kungsängen

 • Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens olika delar
  Nya och tydligare vägar för gång, cykel och bil ska göra det lättare att orientera sig och ta sig mellan centrala Kungsängen, Brunna, Tibble och Rankhus.
 • Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna
  Vi vill fortsätta att utveckla gemensamma mötesplatser och aktivitetscentrum, som torget, Kungsängens IP, naturreservat, badplatser och friluftsområden.
 • Vi ger större plats åt barnen
  Vi vill göra Kungsängen roligare och enklare för barn att vara och orientera sig i. Vi föreslår till exempel nya ytor för barns lek i centrala Kungsängen och att Gröna Dalen ska fortsätta utvecklas som ett en plats för rekreation för små och stora.
 • Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla
  Vi vill skapa tydligare och genare vägar från centrum ner till Mälaren och fortsätta att utveckla strandpromenaden längs Mälaren och sjöarna.
 • Vi utvecklar stationsmiljön
  Vi utreder stationsmiljön och reserverar plats för att kunna utveckla kollektivtrafiken för en växande befolkning.

Här kan du läsa förslaget


Bro

 • Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna
  Vi föreslår att centrala Bro ska förtätas med bostäder av småstadstyp för att stärka småstadskänslan och göra torget tryggare och trivsammare. Vi vill öka vuxennärvaron vid torget genom fler arbetsplatser, och föreslår också att området kring torget utvecklas med till exempel stadsodling och nya lekytor för barn.
 • Vi ger plats åt vattnet
  Vi vill göra det lättare att ta sig från Bro ner till Mälaren. Vi vill också utveckla miljön kring Sätrabäcken och Brobäcken, och reservera ytor för en dagvattenpark.
 • Vi bygger på naturen och landskapets villkor
  När Bro växer och förtätas vill vi att nya byggnader och områden ska byggas i harmoni med landskapet och naturen. Det betyder att nya bostäder och verksamheter ska följa landskapets former och att viktiga naturvärden ska bevaras.
 • När vi förtätar förbättrar vi samtidigt
  När vi förtätar passar vi på att göra det finare och trevligare på mötesplatser och i grönområden.
 • Vi utvecklar stationsmiljön
  Vi utreder stationsmiljön och reserverar plats för att kunna utveckla kollektivtrafiken för en växande befolkning.

Här kan du läsa förslaget

Har du frågor?

Du kan höra av dig med frågor till Kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00 eller e-post: kommun@upplands-bro.se.

Ansvarig projektledare
Susanna Evert, kontaktas via kontaktcenter.

En grafisk pil som beskriver byggprocessens olika delar.

Förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro var ute på samråd 9 juni - 25 oktober 2020. Ett antagande av planen i kommunstyrelsen, KS, väntas tidigast kunna ske hösten/vintern 2021.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp