På gång: Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängens tätorter.

Den 26 maj 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut den fördjupade översiktsplanen för Bro (FÖP Bro 2040) på granskning. Granskningsperioden pågår 7 juni - 30 september 2021.

FÖP Kungsängen är fortfarande under arbete och kommer att gå ut på granskning vid ett senare tillfälle.

Här kan du läsa förslaget

Hur kan jag påverka?

Tiden för granskning av FÖP Bro är 7 juni till och med 30 september. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0015, namn och adress.
E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Informationsmöte - ställ dina frågor!

Under granskningsperioden av FÖP Bro kommer kommunen att hålla informationsmöten vid två tillfällen. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

Första mötet
När? Tisdag 15 juni klockan 13-15.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Andra mötet
När? OBS NY TID! Onsdag 1 september kl 18-20.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Två bilder i en. En delen är ett flygfoto över Kungsängen, andra delen är ett flygfoto över Bro centrum.

Förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen (övre) och Bro (nedre) var ute på samråd till den 25 oktober 2020.

Därför tar vi fram fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro

Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

Vi tittar särskilt på hur Bro och Kungsängens centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur vi kan göra kommunen roligare och enklare att orientera sig i för barn.

Nu går alltså FÖP Bro ut för granskning. FÖP Kungsängen är fortfarande under arbete och kommer att gå ut på granskning vid ett senare tillfälle.

Våra utvecklingsstrategier

Bro

 • Centrala Bro ska omvandlas till en modern småstad
  Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom att förtäta centralt och längs Enköpingsvägen, med bebyggelse av småstadskaraktär. Vi knyter ihop de centrala delarna av Bro med stationen och Trädgårdsstaden söder om järnvägen genom att utveckla stråket från Bro Torg mot Köpmanvägen och stationen.
 • Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats
  Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt för alla; kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och gamla från alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning av torget och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra till en levande och trivsam mötesplats för alla.
 • Broborna ska få närmare till Mälaren
  Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att förstärka gång- och cykelvägar, peka ut besöksmål vid vattnet för utveckling, och genom att bygga ihop tätorten hela vägen från Tegelhagen och Rättarboda till centrala Bro.
 • Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder ihop norra och södra Bro med varandra
  Bro station ska utvecklas för att möta behoven hos en växande befolkning. Med gestaltning, fler funktioner och aktivering av allmänna platser ska stationen bli en mötesplats för Brobor norr och söder om järnvägen.
 • Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro
  Vi sätter värde på naturen som finns i och runt omkring Bro. Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.


Kungsängen

 • Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens olika delar
  Nya och tydligare vägar för gång, cykel och bil ska göra det lättare att orientera sig och ta sig mellan centrala Kungsängen, Brunna, Tibble och Rankhus.
 • Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna
  Vi vill fortsätta att utveckla gemensamma mötesplatser och aktivitetscentrum, som torget, Kungsängens IP, naturreservat, badplatser och friluftsområden.
 • Vi ger större plats åt barnen
  Vi vill göra Kungsängen roligare och enklare för barn att vara och orientera sig i. Vi föreslår till exempel nya ytor för barns lek i centrala Kungsängen och att Gröna Dalen ska fortsätta utvecklas som ett en plats för rekreation för små och stora.
 • Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla
  Vi vill skapa tydligare och genare vägar från centrum ner till Mälaren och fortsätta att utveckla strandpromenaden längs Mälaren och sjöarna.
 • Vi utvecklar stationsmiljön
  Vi utreder stationsmiljön och reserverar plats för att kunna utveckla kollektivtrafiken för en växande befolkning.

 

Här kan du läsa samrådsförslaget för FÖP Kungsängen

Har du frågor?

Du kan höra av dig med frågor till Kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00 eller e-post: kommun@upplands-bro.se.

Ansvarig projektledare
Susanna Evert, kontaktas via kontaktcenter.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp