Översiktsplan ÖP 2010

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats under nuvarande mandatperiod och beslutades vara aktuell.

Det finns även två fördjupade översiktsplanen, för landsbygden respektive Bro tätort. ÖP 2010 och de två fördjupade översiktsplanerna bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.

I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergrupande översiktsplanen, ÖP 2010. Landsbygdsplanen ersätter kapitel 12 i ÖP 2010.

Planeringsförutsättningarna som hör till Landsbygdplanen gäller hela Upplands-Bro kommun och har samlats i ett dokument med tematiskt beskrivna kartbilder över kommunen. Det kommer vara ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt framöver.

Upp