Översiktsplan ÖP 2010

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats under nuvarande mandatperiod och beslutades vara aktuell.

Från och med i juli 2017 finns också en antagen fördjupning av översiktsplanen som gäller landsbygden. Dessa två dokument bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro.

I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergrupande översiktsplanen, ÖP 2010. Landsbygdsplanen ersätter kapitel 12 i ÖP 2010.

Planeringsförutsättningarna som hör till Landsbygdplanen gäller hela Upplands-Bro kommun och har samlats i ett dokument med tematiskt beskrivna kartbilder över kommunen. Det kommer vara ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt framöver.

Upp