Grönplan

Det stora inslaget av gröna miljöer och vatten är ett viktigt särdrag som kommunen strävar efter att bevara och utveckla. Grönplanen för Upplands-Bro kommun 2008 är ett viktigt led i detta arbete.  Fokus ligger på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation.

Kommunen är till stora delar en jordbruksbygd med orörda naturområden och bevarade kulturmiljöer. Det ger kommunen en tydlig grön profil. Upplands-Bro är samtidigt en av landets mest expansiva kommuner när det gäller bostadsbyggande. Utbyggnaden är huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Bro och Kungsängen. Därför är fokuserar Grönplanen på tätorterna.

Jord- och skogsbruksmark behandlas inte särskilt i denna plan. Det var i samband med att kommunens översiktsplan, "Öp 2000" antogs år 2002 som Kommunfullmäktige beslutade att en grönplan skulle tas fram och omfatta framförallt tätortsområdena.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 december 2008 § 137 att Grönplanen ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen och kommande översiktsplan, Öp 2010. 

Läs mer

Grönplanen består av två separata dokument:

1. Mål, riktlinjer och åtgärdsförslag och en sammanfattning av gjorda analyser.

Läs förordet och se kartor på åtgärdsförslag Pdf, 972 kB.
Läs dokumentet med mål, riktlinjer och åtgärdsförslag Pdf, 1 MB.

2. Planeringsförutsättningar och analyser som är underlag för arbetet med planering och genomförande kopplat till samhällets och grönstrukturens utveckling.

Läs förordet och se kartor på förutsättningar och analyser Pdf, 1 MB.
Läs dokumentet med förutsättningar och analyser Pdf, 3 MB.

Upp