Fördjupad översiktsplan för landsbygden

I Upplands-Bro kommun finns nu en färdig fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 med vissa mindre justeringar.

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010. Det finns även en fördjupad översiktsplan för Bro tätort. Den kommunövergripande översiktsplanen och de två fördjupade översiktsplanerna bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.

FÖP 2016 har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och att hela vår kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. De areella näringarna prioriteras. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen och beskriver och förtydligar förutsättningarna för, och inriktningen på, den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar.

I arbetet med Landsbygdsplanen har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010. Landsbygdsplanen ersätter kapitel 12 i ÖP 2010.

Planeringsförutsättningarna som hör till planen har samlats i ett dokument med tematiskt beskrivna kartbilder över kommunen. Det kommer vara ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt framöver.

Arbetet med landsbygdsplanen har varit en lång process och vi tackar er alla som delat med er av kunskap och bidragit med värdefulla kommentarer! Synpunkterna som har kommit in under arbetets gång finns sammanfattade och kommenterade av kommunen i ett utställnings-utlåtande och i en samrådsredogörelse. Vilka avvägningar som kommunen har gjort mellan olika intressen redovisas där och även hur Landsbygds-planen har reviderats och fördjupats under processen.


Handlingar:

Landsbygdsplan FÖP 2016 Pdf, 28 MB.

Planeringsförutsättningar 14 juni 2017 Pdf, 12 MB.

 

Övriga dokument från tidigare skeden i processen:

Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 14 juni 2017 Pdf, 345 kB.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut 31 maj 2017 Pdf, 436 kB.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 9 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 2 MB.

Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 878 kB.

Särskild sammanställning Pdf, 95 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 5 MB. 

 

Läs mer: 

Den kommunövergripande översiktsplanen - ÖP 2010

Bygga på landsbygden - mer om bygglov och förhandsbesked

För att underlätta för dig som planerar att flytta ut till landsbygden hos oss har vi även tagit fram en kort broschyr som förhoppningsvis hjälper till och ger svar på en del frågor och funderingar innan man förverkligar sin dröm om att bo på landet. Där finns också hänvisningar till de lagar och regler som gäller vid byggande på landsbygden, samt adress och telefonnummer där man kan söka och få mer hjälp och information.

Broschyr "Bygga och bo på landet i Upplands-Bro" Pdf, 822 kB.

Upp