Viby (Viby 19:3)

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge utveckling av blandad bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Se filmen med förslag till ny detaljplan:

Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 var ute på samråd hösten 2020. Då kunde allmänheten och berörda remissinstanser tycka till om förslaget. Nu har det bearbetats och anpassats utifrån de synpunkter som kom in. Flera av yttrandena under samrådet handlade om buller, trafiksituationen i området, hushöjder och framkomligheten för större fordon. Förändringarna preciseras i samrådsredogörelsen.

Det här händer nu

Detaljplanen är ute på granskning från 30 juni - 25 augusti 2021.

Se filmen som är en sammanfattning av förslaget! Vi vill veta vad du tycker om det. Du kan skicka in dina synpunkter till kommunen. Då ska diarienummer KS 15/0583, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning framföras till:

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Informationsmöte
Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla informationsmöten i form av öppet hus. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

När? Torsdagen 19 augusti 2021.

Hur? För att inte bli för många i lokalen blir det tre mötestillfällen. Anmäl dig till ett av dessa tillfällen via länken nedan.

Första mötestiden:
Klockan 16:00-16:45
Andra mötestiden: Klockan 17:00-17:45
Tredje mötestiden: Klockan 18:00-18:45


Obs! Anmäl dig senast 17 augusti. (Max 40 i e-tjänsten)

Var? Före detta Coop i Brunna (Energivägen 2, Kungsängen).

Här anmäler du dig till informationsmötet:
www.upplands-bro.se/oppethusviby

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Upp