Viby (Viby 19:3)

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge utveckling av blandad bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Se filmen med förslag till ny detaljplan:

Det här händer nu

Planförslaget var på granskning under perioden 30 juni till 25 augusti 2021. Just nu arbetar vi med att sammanställa och besvara de synpunkter som har kommit in samt bearbetar planförslaget inför antagande. Synpunkterna kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande som görs tillgängligt inför att detaljplanen går upp för antagande.

Se gärna filmen som är en sammanfattning av förslaget. Det finns även en film från samrådsskedet som beskriver lite mer bakgrund och hur förslaget vuxit fram. Filmen från samrådsskedet hittar du längre ner på sidan.

Handlingar

Upp