Verkaviken

Ett arbete pågår med att fram en ändring av de bestämmelser som styr hur stora byggnader som får byggas i Verkaviken. Målet är att följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna till nutida behov.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet.

Planändringen innebär en ökad byggrätt på 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för uthuskomplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta för del av Björknäs.


Det här händer nu

Planen ställs ut för samråd mellan 25 oktober och 22 november 2021. Under samrådet har boende inom området och andra berörda möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ett öppet hus kommer att hållas i Brohuset den 28 oktober mellan klockan 16-18. Där ges tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen.

Synpunkter på förslaget ska senast den 22 novemberdag 2021 skriftligenframföras till:

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Ange diarienummer KS 21/0556

Planhandlingarna finns att ta del av längre ned på sidan

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp