Verkaviken

Ett arbete pågår med att fram en ändring av de bestämmelser som styr hur stora byggnader som får byggas i Verkaviken. Målet är att följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna till nutida behov.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet.

Planändringen innebär en ökad byggrätt på 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för uthuskomplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta och de tidigare planbestämmelser som fastställdes med en ändring av planen, 1984, för del av Björknäs.


Det här händer nu

Planen var utställt för samråd mellan 25 oktober och 22 november 2021. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställs nu och ett nytt förslag förbereds för granskning.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp