Trädgårdsstaden i Bro etapp 2

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 1 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar nya bostäder, förskolor och lokaler.

Detaljplanen var ute på samråd februari – mar 2015. Planen delades efter samrådet i två delar. synpunkterna som kom in under samrådet har sammanställts och kommenterats i samband med etapp 1, se samrådsredogörelse nedan. Vi jobbar just nu med att revidera det område som utgör etapp 2.

Planområdet, etapp 2

Här är vi i processen: