Trädgårdsstaden i Bro etapp 2

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 2 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar även förskolor och lokaler.

Detaljplanens etapp 1 och 2 var utsänt för samråd 2015. Planen delades efter samrådet i två delar. Etapp 1 vann laga kraft 2017.

Planområde etapp 2 markerat på flygfoto

Planområde etapp 2 markerat på flygfoto

Det här händer nu

Synpunkterna som kom in under samrådet har sammanställts och kommenterats i samband med etapp 1, se samrådsredogörelsen nedan.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför en kommande utställning av etapp 2. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut samråd Pdf, 377 kB, öppnas i nytt fönster. Plankarta del 1 Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster. Plankarta del 2 Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster. Plankarta del 3 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Plankarta del 4 Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Genomförandebeskrivning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. Strukturplan Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprogram Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar program och samråd

Arkeologi Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. Vatten och kulvertering Sätrabäcken Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. Trafik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik Pdf, 551 kB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik bilaga 1-3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik bilaga 4 Pdf, 1008 kB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik ritningar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik komplettering Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster. Gata och VA Pdf, 657 kB, öppnas i nytt fönster. Gata och VA bilaga 1 Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster. Gata och VA bilaga 2 Pdf, 378 kB, öppnas i nytt fönster. Gata och VA bilaga 3 Pdf, 57 kB, öppnas i nytt fönster. Naturvärdesinventering Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Kulturmiljö Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad Pdf, 413 kB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad bilaga 1 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad bilaga 2 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad bilaga 3 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad bilaga 4 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikbuller uppdaterad bilaga 5 Pdf, 886 kB, öppnas i nytt fönster. Riskanalys Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Riskanalys bilaga A Pdf, 340 kB, öppnas i nytt fönster. Riskanalys bilaga B Pdf, 387 kB, öppnas i nytt fönster. Riskanalys bilaga C Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. Markföroreningar Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.
Upp