Tibbleängen

Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Marken består av en öppen gräsyta samt intilliggande skogsdungar.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder. Bebyggelsetypen är småhus i 2 våningar och flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på platsen. En förskola föreslås även i planområdets nordöstra del. 

Se det omarbetade förslaget för Tibbleängen i en tredimentionell modell via denna länk.

Det här händer nu

Detaljplanen för Tibbleängen behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018.
Kommunstyrelsen beslutade då om att återremitera förslaget med uppdrag att se över förskolans placering och bostädernas våningshöjder. Se beslut återremittering nedan.


Planområdet är markerat på kartan

Planområdet är markerat på kartan