Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Nu finns ett förslag till detaljplanen för Tibbleängen. Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 30 september 2020 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte den 30 september 2020.

Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110-120 lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. Bebyggelsen ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs och grönytor förstärks och lyfts fram.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Det här händer nu

Kommunstyrelsens beslutade den 16 september 2020 § 91 att återremittera ärendet för komplettering med exploateringsavtal samt höjd parkeringsnorm.

Förslaget har reviderats. Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 16 september 2020 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte den 30 september 2020.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp