Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Detaljplanen för Tibbleängen antogs av Kommunfullmäktige den 14 oktober 2020.

Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110-120 lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. Bebyggelsen ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs och grönytor förstärks och lyfts fram.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2020 att anta detaljplanen för Tibbleängen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Handlingar

Upp