Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Marken består av en öppen gräsyta samt intilliggande skogsdungar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Att bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är av stor vikt. Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen.

Se det omarbetade förslaget för Tibbleängen

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Det här händer nu

Förslag till detaljplan var utsänd för utställning 2 under perioden
26 februari 2020 – 25 mars 2020. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och besvarar dem i ett utställningsutlåtande i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Upp