Tång 2:5 (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag i augusti 2019. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Kommande detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla logistikverksamhet som omfattar höglager och trafik- och parkeringsytor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Beslut angående betydande miljöpåverkan
I miljöbalken 6 kap finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

En undersökning om miljöpåverkan visar att planen för Tång 2:5 riskerar att få en betydande miljöpåverkan.
Med stöd av 6 kap § 7 miljöbalken har det beslutats att genomförandet
av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning ska därför göras.

Beslutet har tagits på delegation enligt Kommunstyrelsens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslutet har gjorts till Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 § 65.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp