Säbyholm

Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer sydväst om Bro och cirka 500 meter från Mälaren. 

Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium, vars historia sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Delar av området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.

Målsättningen är att ta vara på och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras.

Natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska intressen ska beaktas.

Som ett första steg i planarbetet har ett program tagits fram. Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2015. 

Planprogrammets riktlinjer har utvecklats vad gäller hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till Rösaringsvägen för att klara den ökade trafiken.

Det här händer nu:

Nu finns ett förslag till detaljplanen för Säbyholm.
Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 1 juni 2022 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte den 15 juni 2022.

Synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Följebrev Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster. Beslut SBU Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. Samrådsredogörelse del 2 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Plankarta Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrvning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprogram Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Remisslista Pdf, 654 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar


Natur och grönstruktur

Översiktlig naturmiljöutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Trädinventering Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. Inmätta träd och trädinventering park och trädgård Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster. Skyddsvärd vegetation Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. Karta trädkoordinater Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplan med inmätta träd Pdf, 538 kB, öppnas i nytt fönster. Vattenkvalitet, växter och strandfauna Säbyholmsviken Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Vegetationsinventering Pdf, 310 kB, öppnas i nytt fönster.

Fornlämningar

Arkeologisk utredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning - resultat Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljö

Kulturmiljöutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Karaktärsprogram Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Geologi

PM Geologi Pdf, 620 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafik och kommunikationer

Trafik PM Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Störningar och risker

Bullermätning bryggeri Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. Brandtekniskt utlåtande Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. PM Brandvatten Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. Risk PM Gasoltransport Pdf, 637 kB, öppnas i nytt fönster. Risk PM Gasoltank Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Kompletterande miljöteknisk undersökning Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk försörjning

Dagvattenutredning 150914 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Dagvattenutredning 190628 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. VA-plan ritningar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Upp