Säbyholm

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer sydväst om Bro och cirka 500 meter från Mälaren. Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium, vars historia sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Delar av området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.
Målsättningen är att i det mångsidiga området ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras. Natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska intressen ska beaktas.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Som ett första steg i planarbetet har ett program tagits fram. Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2015. 

Planprogrammets riktlinjer har utvecklats vad gäller hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till Rösaringsvägen för att klara den ökade trafiken.


Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Säbyholm var utsänt för samråd januari 2019.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Ta del av handlingarna längre ned på sidan.


Handlingar

Handlingar

Följebrev samråd Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster. Beslut samråd Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster. Plankarta Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprogram Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Remisslista Pdf, 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Översiktlig naturmiljöutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Trädinventering Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. Inmätta träd och trädinventering park och trädgård Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster. Skyddsvärd vegetation Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. Karta trädkoordinater Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplan med inmätta träd Pdf, 538 kB, öppnas i nytt fönster. Vattenkvalitet, växter och strandfauna Säbyholmsviken Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Vegetationsinventering Pdf, 310 kB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning - resultat Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Kulturmiljöutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Karaktärsprogram Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. Trafik PM Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Bullermätning bryggeri Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. Brandtekniskt utlåtande Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. Dagvattenutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. VA-plan ritningar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Upp