Rankhus

Rankhusområdet ligger norr om E18 och Kungsängens trafikplats och gränsar i väster mot Gröna Dalen och i öster mot Mälaren, Detaljplanens programområde omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper. 

I kommunens översiktsplan är Rankhus utpekat som ett utbyggnadsområde där ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E18 bedöms kunna inrymmas.

Planprogrammets läge på kartan

Planprogrammets läge på kartan

Det här händer nu

Planprogram för Rankhus godkändes av Kommunstyrelsen 2009.
Ta del av handlngarna längre ned på sidan.

Detaljplaneförslag för etapp 1 var under våren 2018 utsänt för samråd.
Ta del av handlingarna under länken Rankhus etapp 1.

Detaljplanering av senare etapper är inte påbörjade. Mer information följer när arbetet startar.

Detaljplan för Rankhus etapp 1


Upp