Rankhus

Rankhusområdet ligger norr om E18 och Kungsängens trafikplats och gränsar i väster mot Gröna Dalen och i öster mot Mälaren. I kommunens översiktsplan är Rankhus utpekat som ett utbyggnadsområde där ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E18 bedöms kunna inrymmas.

Planprogram för Rankhus godkänt av kommunstyrelsen den 9 september 2009 § 88 i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10)

Arbetet med att ta fram detaljplaner för området görs etappvis. Under våren 2018 har detaljplaneförslag för etapp 1 varit utsänt för samråd.

Programområde Rankhus flygbild

Detaljplan för Rankhus etapp 1, har varit utsänd för samråd under kvartal 1 2018.
Detaljplanläggningen av bostadsområdet kommer att utföras i ett antal etapper. Planeringen av etapp 1 kan du läsa mer om här:

Detaljplanering av senare etapper i Rankhus är inte påbörjade. Mer information följer när arbetet startat.