Rankhus etapp 1

Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper.
Etapp 1 utgör cirka 60 hektar. Planen förslår cirka 2900 bostäder, 8 förskolor, 4 skolor samt ca 3600 kvadratmeter tillkommande ytor för handel.

Kartbild med etapp1 blåmarkerad, övriga programområdet inom streckad blå linje.

Etapp 1 blåmarkerad. Övriga planområdet ligger inom streckad blå linje.

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2018. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Handlingar

Handlingar

Följebrev samråd Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. Beslut samråd Pdf, 321 kB, öppnas i nytt fönster. Plankarta Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrivning Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrivning kortversion Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprinciper del 1 av 4 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprinciper del 2 av 4 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprinciper del 3 av 4 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprinciper del 4 av 4 Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Remisslista Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Behovsbedömning Pdf, 627 kB, öppnas i nytt fönster. Trafikbullerutredning Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikutredning Pdf, 643 kB, öppnas i nytt fönster. Trafikmängder Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Tillgänglighet Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster. Spridningssamband och ekosystemtjänster Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning etapp 1 Pdf, 788 kB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning etapp 2 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Dagvattenutredning Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. Hantering av befintliga bergmaterial Pdf, 618 kB, öppnas i nytt fönster. Luftkvalitetsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Markteknisk undersökning Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. Riskutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Space syntax Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster. Geoteknik PM Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. VA-utredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Upp