Norrboda-Brunna

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om planuppdrag för ändring av del av detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde.
Syftet med den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Förslaget innehåller bostäder, småskalig handel, skola, parkeringshus och äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för fordonstrafik och för gång- och cykeltrafikanter föreslås.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med gult

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med gult

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd hösten 2019.
Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp