Norra Stäksön

Planprogrammets syfte är att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse på Norra Stäksön.

Kommunstyrelsen beslöt 29 januari 2014 § 20 att ge tillväxtchefen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Norra Stäksön. Målet är att skapa en ny stadsdel samtidigt som man förstärker och tillgängliggör områdets rekreativa värden.

Programområde Norra Stäksön.

Kort om projektet

Ett programförslag har tagits fram vars grundstruktur bygger på att ta tillvara på dels den kvarvarande järnvägsbanken och dels den dalgång som löper genom hela området. Dessa utgångspunkter föreslås ge struktur åt bebyggelse, vägar och grönstruktur i den nya stadsdelen. Ett bärande inslag är att skapa en park i dalgången som leder ner till Mälaren.

Kommunstyrelsen beslöt 27 maj 2015 § 88 att gå ut på samråd med planprogrammet. Vi arbetar nu med att sammanställa de synpunkter som inkommit under samrådet.

Här är vi i processen

Handlingar

PLANPROGRAM

Planprogram

DOKUMENT

Missiv - Planprogram

Kommunstyrelsens beslut om programuppdrag

Kommunstyrelsens beslut om programsamråd

UTREDNINGAR

Trafikutredning

HANDLINGAR FRÅN TIDIGARE SKEDEN

Planen befinner sig i ett tidigt skede i planprocessen. Det finns inga handlingar från tidigare skeden.