Norra Stäksön

Planprogrammets syfte är att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse på Norra Stäksön.

Kommunstyrelsen beslöt 2014 att ge tillväxtchefen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Norra Stäksön. Målet är att skapa en ny stadsdel samtidigt som man förstärker och tillgängliggör områdets rekreativa värden.

Programområde Norra Stäksön.

Kort om projektet

Ett programförslag har tagits fram vars grundstruktur bygger på att ta tillvara på dels den kvarvarande järnvägsbanken och dels den dalgång som löper genom hela området. Dessa utgångspunkter föreslås ge struktur åt bebyggelse, vägar och grönstruktur i den nya stadsdelen. Ett bärande inslag är att skapa en park i dalgången som leder ner till Mälaren.
Förslaget var utsänt för programsamråd 2015.

Det här händer nu

Nästa steg blir att sammanställa de synpunkter som kommit in under programsamrådet 2015.
Planarbetet är för närvarande (våren 2020) vilande. Detta på grund av att frågan om strandskyddet fortfarande inte är löst.

Handlingar

Upp