Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för cirka 45 bostäder i flerfamiljshus i maximalt fyra våningar. Dessutom ska stråket mellan Bro centrum och tågstationen utvecklas, i linje med kommunens översiktsplans intentioner.
AB Upplands-Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder på platsen.

Planområde markerat med blå cirkel

Planområde markerat med gult

Det här händer nu

Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020 att anta detaljplan för Köpmanvägen har överklagats.
Ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.


Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Upp