Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för cirka 45 bostäder i flerfamiljshus i maximalt fyra våningar. Dessutom ska stråket mellan Bro centrum och tågstationen utvecklas, i linje med kommunens översiktsplans intentioner.
AB Upplands-Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder på platsen.

Planområde markerat med blå cirkel

Planområde markerat med gult

Det här händer nu

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.).
Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 29 januari 2020 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte
den 12 februari 2020.

Synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.