Klövberga

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

3D illustration över planförslaget

3D illustration över planförslaget

Det här händer nu

Detaljplanen var på granskning mellan 5 november och 6 december 2021. Synpunkterna kommer att besvaras i en granskningsutlåtande som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Följebrev/Underrättelse Pdf, 707 kB, öppnas i nytt fönster. Informationsbroschyr Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Planbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Gestaltningsprogram Pdf, 16 MB. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Samrådsredogörelse Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster. Remisslista Pdf, 173 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Dagvattenutredning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Skyfallskartering Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Utrednings PM Geoteknik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster. Handelsutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Riskbedömning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Illustrationsplaner Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Naturvärdesbedömning Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. Skötselplan Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. Konsekvens naturmiljö Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. PM Gata VA och övriga ledningar Pdf, 813 kB, öppnas i nytt fönster. Bilagor PM Gata, VA Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. Trafikutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Byggbuller Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster. Omgivningsbuller Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Kapacitetsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Åtgärdsförslag vattensalamander Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Handelsutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Upp