Information om Planavdelningens hantering av personuppgifter

Nya regler för behandling och lagring av personuppgifter gäller i och med nya dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med den 25 maj 2018.


INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp