Församlingslokal i Bro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av nya församlingslokaler för Svenska kyrkan.  

De befintliga församlingslokalerna som idag är belägna vid Prästvägen har tjänat ut och bedöms inte lämpliga att bygga om.

De nya församlingslokalerna planeras intill Bro centrum. Läget är exponerat, centralt och tillgängligt och har av kommunen bedömts passande för en märkesbyggnad av offentlig karaktär.

Platsen för detaljplaneförslaget avgränsas i söder av Enköpingsvägen och i norr av E.ONs fjärrvärmepanna. Åt öster ligger Norrgrindsvägen och västerut Upplands-Brohus bostadsområde.

Detaljplanens läge på kartan

Planområdet markerat på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2016. Nästa steg blir att sammanställa de synpunkter som kommit in och revidera förslaget inför kommande granskning av förslaget.

Handlingar