Ekhammar 4:214

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka fastigheten Ekhammar 4:214 till två fastigheter för bostadsändamål.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har överklagats. Ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Här är vi i processen: