Del av Tång 2:5 m.fl (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag i augusti 2019. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla logistikverksamhet som omfattar höglager och trafik- och parkeringsytor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Samråd

Den 3 februari år 2021 tog Samhällsbyggnadsutskottet beslutet att sända ut förslaget på samråd. Samrådstiden är från och med onsdag den 17 februari 2021 till och med onsdag den 17 mars 2021.

Förslaget ställs ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.

 

Film - se en presentation av förslaget

Samrådsmöte - ställ dina frågor

Ett digitalt samrådsmöte hölls onsdagen den 24 februari 2021 klockan 18:00 till 20:00.

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 17 mars 2021 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 18/0440, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i planprocessen.

Frågor i ärendet besvaras av Ulrica Flemström planarkitekt på Planavdelningen och Samuel Eketorp projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00. Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Beslut angående betydande miljöpåverkan
I miljöbalken 6 kap finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

En undersökning om miljöpåverkan visar att planen för Tång 2:5 riskerar att få en betydande miljöpåverkan.
Med stöd av 6 kap § 7 miljöbalken har det beslutats att genomförandet
av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning har därför gjorts.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp