Del av Tång 2:5 m.fl (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) beslutade om planuppdrag i augusti 2019. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla logistikverksamhet som omfattar höglager och trafik- och parkeringsytor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Samråd

Den 3 februari år 2021 tog Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att sända ut förslaget på samråd. Samrådstiden pågick från och med onsdagen den 17 februari 2021 till och med onsdagen den 17 mars 2021. Förslaget ställdes ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.

 

Film - se en presentation av förslaget

Samrådsmöte - ställ dina frågor

Ett digitalt samrådsmöte hölls onsdagen den 24 februari 2021 klockan 18:00 till 20:00.

Synpunkter på förslaget lämnades in senast onsdagen den 17 mars 2021 och framfördes skriftligen till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Då skulle diarienummer KS 18/0440, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning anges.

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Beslut angående betydande miljöpåverkan
I miljöbalken 6 kap finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

En undersökning om miljöpåverkan visar att planen för Tång 2:5 riskerar att få en betydande miljöpåverkan.
Med stöd av 6 kap § 7 miljöbalken har det beslutats att genomförandet
av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därför gjorts.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp