Brogård (delar av Brogård 1:88)

Förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88). 
Planområdet utgörs av olika delar i eller i direkt anslutning till det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof.

I samband med att detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta bestämdes aldrig exakt. Nu görs ändringar i planen för att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och naturreservatet. Förvaltningsrätten har konstaterat att delar av banan är byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av planen föreslås ändras.
Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar för att ge förutsättningar att bygga ut en konferensanläggning som har byggrätt i gällande plan men där placering och omfattning föreslås justeras.

Planområde

Det här händer nu

Förslaget är utsänt för granskning. Granskningstiden är från den 19 januari 2022 till den 21 februari 2022.

Synpunkter på förslaget ska senast den 21 februari 2022 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Ange diarienummer KS 15/0348, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp