Brogård (delar av Brogård 1:88)

Förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88). 
Planområdet utgörs av olika delar i eller i direkt anslutning till det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof.

I samband med att detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta bestämdes aldrig exakt. Nu görs ändringar i planen för att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och naturreservatet. Förvaltningsrätten har konstaterat att delar av banan är byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av planen föreslås ändras.
Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar för att ge förutsättningar att bygga ut en konferensanläggning som har byggrätt i gällande plan men där placering och omfattning föreslås justeras.

Planområde

Det här händer nu

Förslaget var ute på samråd under perioden oktober - november 2018.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp