Ålsta-Aspvik-Ensta

Kommunstyrelsen beslutade 2012 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en fortsatt omvandling av fritidshusboende till åretruntboende i området Ålsta-Aspvik-Ensta.

Planens läge på kartan

Planens läge på kartan

Det här händer nu

Planen var ute på samråd 2013.
Nästa steg blir att bearbeta förslaget inför nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Kort om projektet

Enligt samrådsförslaget föreslogs cirka 35 friliggande hus på nya fastigheter samt avstyckningsmöjligheter på tre befintliga fastigheter.

Området föreslogs anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutning till det kommunala VA-nätet är en förutsättning för att området ska kunna planläggas med större byggrätter än idag.

Gatunätet föreslogs förbättras till kommunal standard och övergå i kommunal regi. Med anledning av detta föreslogs uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap. 24 §, vilket innebär att planområdets allmänna platser och anordningar betalas av fastighetsägarna inom området.

Detaljplanen, gatukostnadsutredningen, samt upphävandet av förordnande enligt 113 § byggnadslagen var ute på samråd 2013.

Upp