Ådöhalvön

Nya planuppdrag för ändring av detaljplanerna i Ådö skog och Ådö 1:92-93 samt ny detaljplan för Ådö Stora Lugnet m.fl. gavs av Kommunstyrelsen i juni 2018. 

Planernas läge på kartan

Planernas läge på kartan

Planernas läge på kartan

Planernas läge på kartan

Ett tidigare arbete med en ny detaljplan för Ådö skog avslutades 2016, efter diskussioner med de boende. Kommunen lovade att en ny planprocess skulle genomföras för de som så önskade. Sedan dess har det visat sig att intresset för planläggning är stort bland de boende.

I juni 2018 gav Kommunstyrelsen nya planuppdrag, två som handlar om att göra ändringar i befintliga planer samt en som handlar om att ta fram en ny plan i ett område som tidigare inte varit planlagt. De nu aktuella planuppdragen ingår med det område som tidigare föreslogs för en ny detaljplan för hela området.

Gemensamt för planuppdragen är att de ska pröva möjligheten att utöka byggrätten och se över vilka möjligheter som finns för avstyckningar av befintliga fastigheter. Utöver att ny och ändring av detaljplaner ska tas fram pågår planering för att dra ut kommunalt VA till området.  Det är av yttersta vikt att resultatet av dessa två processer inte motverkar varandra.


Tidigare skeden

Upp