Tunnlar Norrboda-Brunna

Arbete med genomförandet av detaljplan för Norrboda-Brunna handelsområde pågår.

Etappindelning

Arbeten i området

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 och 2 är klara och öppna för trafik.

Etapp 3 - tunnlar under E18

Sommaren 2020 öppnades Pettersbergsvägen under E18. Vägen är bara öppen för personbilar och gång- och cykelbana för oskyddade trafikanter.

Buss och tungtrafik får inte köra genom tunnel i dagsläget. Kommunen och Trafikförvaltning (SL) håller på att planera hur trafiken genom tunneln ska regleras så att busstrafiken kommer fram, när detta sker har vi svårt att svara på i dagsläget då planering pågår. Information kring detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

Ny busshållplats vid Musikvägen

För att framtida busstrafik ska kunna gå upp till Norrboda-Brunna handelsområde genom tunnlarna kommer Musikvägens busshållplats flyttas till den östra sidan av Mätarvägen. En busslinje kommer att gå längs Granhammarsvägen mot Kungsängens centrum precis som tidigare.

När tunnelunderfarten är färdigställd och klar för busstrafik kommer ovanstående busshållplats tas i bruk.

Etapp 4 -Granhammarsvägen

Läs mer om arbetet på Granhammarsvägen här.

Detaljplan Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplanen för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde vann laga kraft den 12 mars 2015.

Ta del av detaljplanehandlingarna här.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Upp