Tunnlar Norrboda-Brunna

Arbete med genomförandet av detaljplan för Norrboda-Brunna handelsområde pågår.

Etappindelning

Arbeten i området

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 och 2 är klara och öppna för trafik.

Etapp 3 - tunnlar under E18

Just nu pågår det arbeten under mark för att förhindra att grundvatten trycks upp. Det är lätt att uppleva att arbetet har stannat av när man tittar in i arbetsplatsområdet men arbete pågår för fullt.

I dagsläget pågår förberedelse med tillfälliga angöringsplatser för att spontning (stödkonstruktion) ska kunna ske mellan de två tunnlarna. Anledningen till att spontning ska utföras är att de befintliga massorna kan rasa och urholka brofästena till E18 samt påfarten till E18. Detta är ett tidskrävande arbete då det krävs noggranna inmätningar och drag-/tryckundersökningar när sponten väl sitter på plats. När spontningen är hållfast så fortsätter arbetet med vägen.

Preliminärt är arbetet klart i maj 2020.

Ny busshållplats vid Musikvägen

För att framtida busstrafik ska kunna gå upp till Brunna verksamhetsområde samt genom tunnlarna till Norrboda-Brunna handelsområde kommer Musikvägens busshållplats flyttas till den östra sidan av Mätarvägen. En busslinje kommer att gå längs Granhammarsvägen mot Kungsängens centrum precis som tidigare.

När tunnelunderfarten är färdigställd och klar för busstrafik kommer ovanstående busshållplats tas i bruk.

Etapp 4 -Granhammarsvägen

Läs mer om det planerade arbetet på Granhammarsvägen via länken nedan.

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplanen vann laga kraft den 12 mars 2015. Ta del av planhandlingarna här nedan.

Upp