Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro planeras ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Området omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna.

Planområdet, etapp 1

Projektering pågår inför utbyggnad av området. Under hösten 2019 påbörjas förarbete inför markförstärkning. Förarbetet innefattar omläggning av ledningar och flytt av den befintliga infartsparkeringen.

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vann laga kraft den 13 november 2017.

Flytt av den tillfälliga infartsparkeringen

På grund av markförstärkningsarbete kommer den tillfälliga infartsparkeringen flyttas 300 meter österut. En ny infart anläggs också i samband med detta. Den nya infarten kommer att ligga ca 550 m österut på Ginnlögs väg, se bild längre ner på sidan.

En upplyst gångväg kommer att anläggas från den nya tillfälliga parkeringsplatsen till Bro station.

Den nya parkeringsplatsen samt infart tas i bruk i slutet av februari 2020.

Under tiden vi anlägger den nya parkeringen kommer den befintliga kunna användas som vanligt.

Placering ny parkering

Figur 1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Du kan läsa mer om det pågående detaljplanearbetet med etapp 2, 3 & infartsparkering i Bro här:

Upp