Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro planeras ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Området omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna.

Planområdet, etapp 1

Projektering pågår inför utbyggnad av området. Under hösten 2019 påbörjas förarbete inför markförstärkning. Förarbetet innefattar omläggning av ledningar och flytt av den befintliga infartsparkeringen. Under hösten kommer vidare information om den tillfälliga infartsparkeringen som kommer finnas under utbyggnadstiden.

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vann laga kraft den 13 november 2017.

Du kan läsa mer om det pågående detaljplanearbetet med etapp 2, 3 & infartsparkering i Bro här: